Carnival / Il-Karnival

February brings along the carnival. We will be celebrating carnival at school on Friday 12th February. On the day students are urged to wear fancy costumes. Guns, swords and carnival masks are not allowed. Students who don’t wear a costume can come dressed in casual clothes.

Ma’ Frar jasal il-karnival. L-iskola ser niċċelebraw il-karnival nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Frar. F’din il-ġurnata l-istudenti huma mħeġġa jilbsu kostumi tal-karnival. Armi, xwabel u maskri tal-karnival mhumiex permessi. Studenti li mhux ser jilbsu kostum jistgħu jilbsu ħwejjeġ casual.

Posted in School | Leave a comment

Pyjama Day

Friday 22nd January

Students look forward to pyjama days at school. Kids like to show off their pyjamas while admiring everyone else’s. It gives them another reason to look forward to school.

On Friday 22nd January the School Council suggested that the students come to school wearing their pyjamas or tracksuit (not uniform tracksuit) against a donation of 1 Euro. Money will be collected in a container at the school entrance before students put on the hand sanitizer. 

L-istudenti kollha jkunu eċitati għal dik il-ġurnata meta jkunu jistgħu jmorru l-iskola bil-piġama. It-tfal jieħdu gost jiġu l-iskola juru l-piġama tagħhom u jammiraw il-piġami differenti ta’ tfal oħra. Din il-ġuranta tagħtihom raġuni oħra biex jattendu b’entużjażmu.

Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar, il-Kunsill Skolastiku ssuġġerixxa li l-istudenti jiġu l-iskola libsin il-piġama jew tracksuit (mhix tal-uniformi) u jagħtu donazzjoni ta’ Ewro. Il-flus jinġabru ġo kontenitur waqt li t-tfal ikunu deħlin l-iskola, u wara jiddiżinfettaw idejhom bhas-soltu. 

Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar
Posted in School | Leave a comment

Is-Sehem Tieghek fil-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Linji gwida għall-ġenituri/Parents’ guidelines

Fil-ħolqa ssibu l-linji gwida għall-ġenituri u kustodji li jibagħtu t-tfal fl-iskola Primarja A ta’ Ħaż-Żabbar.

If you follow the link you will find the guidelines for parents/guardians who send their children to Zabbar Primary A School.

Posted in School | Leave a comment

Parents’ Evening/ Lejla għall-Ġenituri

On Monday, 11th January 2021 there will be the online Parents’ Evening. These virtual meetings will be approximately 10 minutes each. They are going to be scheduled on MsTeams from 4.00pm onwards.

On the day of the meetings dismissal will be as follows:

10.35am yr 2

10.30am yr 1

10.25am k2

10.20am k1

Thanks in advance.

It-Tnejn 11 ta’ Jannar 2021 ser isiru l-laqgħat għall-ġenituri. Dawn il-laqgħat ser isiru b’mod virtwali u ser idumu madwar 10 minuti. Il-laqgħat ser ikunu fuq MS Teams mill-4:00 ta’ filgħaxija ‘l quddiem.

Dakinhar tal-laqgħat il-ħruġ mill-iskola ser isir f’dawn il-ħinijiet:

10.35am yr 2

10.30am yr 1

10.25am k2

10.20am k1

Grazzi bil-quddiem.

Posted in School | Leave a comment

Last School Day before the Christmas Holidays/ L-aħħar ġurnata qabel il-vaganzi tal-Milied

On the 22nd December, for the Christmas party, children are to attend in casual clothing and for the party they may bring their own food (pies, sausage rolls, sweets etc). Kindly note that this type of food will only be accepted on this special day. On this last day, the dismissal time will be as follows: K1: 11.40am, K2: 11.45am, P1: 11.50am, P2: 11.55am.   

Also kindly take note of the following holidays:  

Christmas: 23rd Dec – 6th January (back to school on the 7th January)  

Carnival: 15-17th February  

Easter: 1st -11th April (back to school on the 12th April)  

We wish you a blessed Christmas and a Happy New Year.  

  

Fit-22 ta’ Diċembru, għall-party tal-Milied, it-tfal huma mistiedna jilbsu ħwejjeġ casual. Dakinhar bħala ikel għall-party kulħadd jista’ jġib li jrid bħal sausage rolls, pastizzi, ħelu etc. Ngħarrfukom li dan it-tip ta’ ikel se jiġi aċċetat biss dakinhar tal-party. Għal dakinhar, il-ħinijiet tal-ħruġ se jkunu hekk: K1: 11.40am, K2: 11.45am, P1: 11.50am, P2: 11.55am.  

Jekk jogħġobkom ħudu nota ta’ dawn il-vaganzi:  

Milied: 23 ta’ Diċembru – 6 ta’ Jannar (lura l-iskola fis-7 ta’ Jannar)  

Karnival: 15-17 ta’ Frar  

Għid: 1 -11 t’April (lura l-iskola fit-12 t’April)  

Nixtiequlkom Milied hieni u sena mimlija risq u hena. 

Posted in School | Leave a comment

Santa’s Helpers Photo!!

As a fund-raising activity for the school, this year we are offering the children the opportunity to take a photo with Father Christmas. Photos taken will be in line with the guidelines of the Health Authorities where the student and Father Christmas will be wearing a mask and both will keep the social distancing when taking the photo. The dates will be as follows:

18th December 2020: Kindergarten classes

21st December 2020: Primary classes

On both days, students are encouraged to dress as Santa’s Helpers. The price will be €2 for a 6”x8” photo and money will only be collected on 15th, 16th and 17th December. We appreciate all your help and support in all the activities we organise. We would also like to take the opportunity to wish you all the best for the coming festivities.

Thanks in advance.

Best Regards,

The School Council

Christmas elves. Collection of cute Santa's helpers holding gifts, sweets and other. Funny cartoon New Year characters for greeting design Stock Vector - 127666560

Bħala ‘fund raising’ għall-iskola, dis-sena ħsibna biex min jixtieq jieħu ritratt ma’ Father Christmas. Ir-ritratti meħuda ser iżommu mal-linji gwida tad-dipartiment tas-saħħa fejn l-istudent u Father Christmas ser ikunu libsin il-maskra u t-tnejn ser iżommu d-distanza soċjali waqt li jittieħed ir-ritratt. Dan se jsir f’dawn id-dati:

18 ta’ Diċembru 2020: Klassijiet tal-Kindergarten

21 ta’ Diċembru 2020: Klassijiet tal-Primarja

F’dawn iż-żewġ d-dati l-istudenti huma mistiedna jilbsu ta’ Santa’s Helpers. Kull ritratt ta’ daqs 6”x8”se jkun għall-prezz ta’ €2 u l-flus ser jinġabru biss fil-15, 16 u 17 ta’ Diċembru. Filwaqt li napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni tagħkom fl-attivitajiet li norganizzaw għall-ġid tal-istudenti tagħna, nieħdu l-okkażjoni sabiex nawgurawlkom l-isbaħ xewqat għall-Milied hieni u s-sena l-ġdida mimlija saħħa.

Grazzi bil-quddiem.

Dejjem tagħkom,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

School Council Elections/Elezzjoni għall-Kunsill Skolastiku 2021-2022

Dear Parent/Guardian,

School Council Elections are being held as per Education Act 1988 in all State Schools in Malta
and Gozo.
The School Council is made up of:
 A President – who is nominated by the Minister for Education
 A Secretary/Treasurer – who is the Head of School
 Three representatives elected from among the Educators based at the school
 Three representatives elected from among the Parents/Guardians whose children attend this School.
Elections will be held between Monday 1st February and Saturday 6th February 2021.
This year elections will be conducted online. Each parent/guardian is entitled to a vote and will be receiving a Code made up of three letters and three numbers. Parents/guardians can vote online using a computer, a smartphone or a tablet.
To vote:
 Access the website schoolcouncilelections.edu.mt
 Enter the Code you have received
 Press Continue
 The list of nominated candidates will be displayed. Vote for not more than three candidates
 Press Submit
Three parents/guardians, ready to serve on the School Council, are required. The excellent work and dedication of members who served on previous Councils left positive results in our
school. Parents/guardians are therefore encouraged to participate in these elections by either
volunteering as Council Members or by nominating other parents/guardians of children in our
school. Participation in these elections is of utmost importance and your cooperation is greatly
appreciated in the best interests of the school and the students.
Nominations
Nomination can be submitted online on the website of the Ministry for Education athttps://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx . One can nominate him/herself. Online nominations open on Monday 11th January and will close on Sunday 17th January 2021 at 1.00 p.m.
Thank you,

Ms P. Lombardo

Head of School

Għeżież Ġenituri/Kustodji,

L-iskola li fiha jattendu wliedkom sejra, għal darb’oħra, torganizza l-elezzjoni għall-Kunsill Skolastiku tagħha, imwaqqaf skont l-Att tal-Edukazzjoni, 1988.
Dan il-Kunsill sejjer ikun iffurmat minn:
 President – innominat mill-Ministru għall-Edukazzjoni
 Segretarju/Teżorier – li hu l-Kap tal-Iskola
 Tliet rappreżentanti eletti minn fost l-Edukaturi tal-iskola
 Tliet rappreżentanti eletti minn fost il-Ġenituri/Kustodji li għandhom it-tfal tagħhom
f’din l-iskola.
L-elezzjoni sejra ssir bejn it-Tnejn 1 ta’ Frar u s-Sibt 6 ta’ Frar 2021. L-elezzjoni din issena sejra ssir biss onlajn. Intom ser tirċievu kodiċi mill-iskola magħmul minn tliet ittri u tliet
numri. Biex tivvota tista’ tuża kompjuter, tablet jew smartphone.
Biex tivvota:
 Idħol fis-sit schoolcouncilelections.edu.mt
 Tinfetaħ paġna – Daħħal il-Kodiċi li rċevejt.
 Agħfas Kompli
 Tinfetaħ paġna bl-ismijiet tal-kandidati u vvota għal mhux aktar minn tliet kandidati
 Agħfas Submit.
Biex issir din l-elezzjoni hemm bżonn ta’ ġenituri/kustodji li jixtiequ jservu fuq dan il-Kunsill.
Ix-xogħol importanti u fejjiedi ta’ dawn il-persuni diġà deher mill-Kunsilli li twaqqfu fis-snin
ta’ qabel. Għalhekk nitolbukom li jew toħorġu intom biex isservu fuq il-Kunsill jew
tinnominaw persuna xierqa, li tkun ukoll ġenitur/kustodju li għandu/għandha t-tfal f’din liskola. Jiena ċerta mill-koperazzjoni tagħkom għall-ġid tat-tfal u tal-iskola tagħna.
Nominazzjonijiet
In-nominazzjonijiet isiru fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Edukazzjoni https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx
. Tista’ tinnomina lilek innifsek. In-nominazzjoni onlajn jiftħu tTnejn 11 ta’ Jannar u jagħlqu l-Ħadd 17 ta’ Jannar 2021 fis-1.00 p.m.
Grazzi

Ms P. Lombardo

Kap tal-Iskola

Posted in School | Leave a comment

School Council Election General Information for Parents/Guardians – Elezzjoni għall-Kunsill tal-Iskola Tagħrif għall-Ġenituri/Kustodji


School Council Elections are being held between Monday 1st February and Saturday 6th February 2021.

Nominations – Parents/Guardians

 1. Nominations for parents/guardians for these Councils open on Monday 11th January and close on Sunday 17th January 2021 at 1.00 p.m.
 2. Nomination forms can be accessed and then submitted online at https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx.
 3. Parents/guardians of students attending this school can contest the election and vote for the School Council.
 4. Only one member from each family can contest the election for the same school.
 5. Parents/guardians can be members of more than one School Council as long as their children attend those schools.
 6. In the case of Resource Centres, only parents whose children are registered as fulltime students can participate in the elections, both as candidates as well as voters.
 7. Parents/guardians of students in the last year of school may be nominated for the elections. Once their children finish school, it is up to them to decide whether or not to continue as members.
 8. Parents/guardians, who are also educators, can be nominated both as Representatives of the Educators as well as Representatives of the Parents on the same Council. However, if they are elected for both posts they will have to choose one post. Educators whose children attend a different school from where they teach can be Representatives of Educators in the school where they are assigned and Representatives of Parents in their children’s school.
  Voting
 9. Each parent/guardian is entitled to vote.
 10. Each parent/guardian will receive a Code which is needed for online voting.
 11. The School Council Elections’ system are held using the system known as ‘first past the post’. Voters are to select three parents/guardians from those nominated when voting.
 12. Parents/guardians can vote online at schoolcouncilelections.edu.mt. They can use a computer, a smartphone or a tablet.
 13. To vote:
  • Access the website https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx
  • Enter the Code you have received
  • Press Continue
  • The list of nominated candidates will be displayed. Vote for not more than three candidates
  • Press Submit
 14. Elections will only be held in schools where more than three candidates are
  nominated.

L-Elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi ser isiru bejn it-Tnejn 1 ta’ Frar u s-Sibt 6 ta’ Frar 2021.

Nominazzjonijiet – Ġenituri/Kustodji

 1. In-Nominazzjonijiet ta’ ġenituri/kustodji għal dawn il-Kunsilli jiftħu t-Tnejn 11 ta’ Jannar u jagħlqu l-Ħadd 17 ta’ Jannar 2021 fis-1.00pm.
 2. In-Nominazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx. Fuq l-istess sit imbagħad jiġu sottomessi n-nominazzjonijiet.
 3. F’kull skola jistgħu jikkontestaw u huma eliġibbli għall-vot il-ġenituri/kustodji li għandhom ulied imorru f’dik l-iskola.
 4. Ma jistgħux jikkontestaw l-elezzjoni għall-istess Kunsill l-omm u l-missier flimkien, imma xi ħadd minnhom biss.
 5. Ġenitur/Kustodju jista’ jkun membru f’aktar minn Kunsill wieħed ġaladarba lulied jattendu f’dawk l-iskejjel.
 6. Fil-każ taċ-Ċentri ta’ Riżorsi, jistgħu joħorġu għall-Kunsill u jivvutaw biss dawk il-ġenituri/kustodji li wliedhom huma reġistrati full-time f’dawk l-iskejjel.
 7. Ġenituri/kustodji li wliedhom huma fl-aħħar sena skolastika jistgħu jikkontestaw l-elezzjonijiet. Ladarba t-tfal tagħhom jispiċċaw mill-iskola dawn jistgħu jagħżlu jekk itemmux il-ħatra tagħhom bħala membri jew le.
 8. Ġenituri/kustodji li huma wkoll edukaturi jistgħu jikkontestaw l-elezzjoni kemm bħala ġenituri kif ukoll bħala edukaturi ġol-istess skola; iżda ladarba jiġu eletti jistgħu jżommu biss post wieħed fil-Kunsill. Edukaturi li għandhom it-tfal tagħhom ġo skola differenti minn fejn jgħallmu huma, jistgħu jżommu ż-żewġ postijiet.
  Votazzjoni
 9. Kull ġenitur/kustodju għandu/ha dritt jivvota.
 10. Kull ġenitur/kustodju ser jirċievi Kodiċi li tintuża waqt il-votazzjoni onlajn.
 11. Is-sistema tal-elezzjonijiet għall-Kunsilli tal-Iskejjel hija dik magħrufa bħala ‘first past the post’ fejn il-Votanti jintalbu jagħżlu mhux aktar minn tliet kandidati minn dawk innominati.
 12. Il-ġenituri/kustodji jistgħu jivvutaw onlajn fuq https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx billi jużaw kompjuter, tablet jew smartphone.
 13. Biex tivvota:
  • Idħol fis-sit schoolcouncilelections.edu.mt
  • Tinfetaħ paġna – Daħħal il-Kodiċi li rċevejt.
  • Agħfas Kompli
  • Tinfetaħ paġna bl-ismijiet tal-kandidati u vvota għal mhux aktar minn tliet kandidati
  • Agħfas Submit.
 14. L-elezzjonijiet isiru biss f’dawk l-iskejjel li jkun hemm aktar minn tliet kandidati
  nnominati.
Posted in School | Leave a comment

School Council Election/Elezzjoni tal-Kunsill tal-Iskola

Your Participation Matters
School Council Elections in all State Schools will be held in January/February 2021. The
results of these elections will determine the composition of the School Council for the
period between January 2021 and December 2022.
School Councils in Primary, Middle and Secondary Schools are made up of a President,
the Head of School who is the secretary/treasurer, three parents and three educators. Both
parents and educators are elected, the former by parents/guardians of students and the
latter by the school’s educators.
The role of these Councils is not limited to fund raising and similar activities.
School Councils have to:
• administer the School Council funds
• discuss ways and means to increase parental involvement
• discuss the curriculum and the educational services offered by the school
• make suggestions to the Directorates of Education
• discuss the school amenities and environment and propose ways to improve them
• discuss any problems related to the students’ well-being.
Parents are encouraged to use their right to contest and to vote in the forthcoming School
Council Elections.
As Parents: your participation matters
Important Dates:
11th January 2021: Opening of Nominations
17th January 2021: Closure of Nominations
1st February – 6th February 2021: Voting online at https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx

Is-Sehem Tiegħek Jagħmel Differenza
L-elezzjonijiet għall-Kunsilli Skolastiċi fl-Iskejjel tal-Istat ser isiru bejn Jannar u Frar 2021.
F’dawn l-elezzjonijiet jiġu eletti l-membri tal-Kunsilli Skolastiċi għas-sentejn li ġejjin (Jannar
2021 – Diċembru 2022).
Il-Kunsilli Skolastiċi fl-iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji huma magħmula minn President,
il-Kap tal-Iskola li huwa s-segretarju/teżorier, tliet ġenituri u tliet edukaturi. It-tliet ġenituri jiġu eletti mill-ġenituri, filwaqt li t-tliet edukaturi jiġu eletti mill-edukaturi tal-iskola.
Minbarra l-organizzazzjoni u s-sehem f’attivitajiet biex jinġabru l-fondi, f’ħarġiet, f’attivitajiet
soċjali u f’ħidmiet simili, il-Kunsilli Skolastiċi għandhom il-fakultà li:
• jamministraw il-fondi tal-Kunsill tal-iskola
• jiddiskutu metodi u mezzi biex tikber il-parteċipazzjoni u kontribuzzjoni tal-ġenituri
• jiddiskutu l-kurrikulu u s-servizzi edukattivi li toffri l-iskola
• jagħmlu suġġerimenti lid-Direttorati tal-Edukazzjoni
• jikkonsidraw it-titjib tal-ambjent fiżiku, kulturali, estetiku u morali tal-iskola
• jiddiskutu problemi relatati mal-istudenti bħala grupp.
Jekk int ġenitur/kustodju titlifx din l-okkażjoni. Għin lill-iskola ta’ wliedek billi tikkontesta u
tivvota fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Skolastiċi.
Uri l-interess tiegħek fl-edukazzjoni ta’ wliedek
Agħti s-sehem tiegħek f’dawn l-Elezzjonijiet
Dati importanti:
11 ta’ Jannar 2021: Jiftħu n-nominazzjonijiet
17 ta’ Jannar 2021: Jagħlqu n-nominazzjonijiet
1 ta’ Frar sas-6 ta’ Frar 2021: Votazzjoni onlajn mis-sit https://education.gov.mt/en/school-council-elections/pages/elections-login.aspx

Posted in School | Leave a comment