Grupp għall-Ġenituri

Posted in School | Leave a comment

Christmas Ponsiettia Sale/ Bejgħ ta’ Ponsjetti

In preparation for the Christmas season, we would like to inform you that the school will be having Poinsettias for sale. As in previous years, the large ones will be sold for the price of €5 each and the small ones will be sold for the price of €3.50 each. If you would like to order, please send the exact amount of money to school with your son/daughter only from Monday 29th November till Friday 3rd December. No orders will be accepted after the 3rd December. The Poinsettias will be delivered after 14th December.

Thank You,

The School Council

Bħala attivita` għall-Milied nixtiequ ninfurmawkom li l-iskola ser ikollha l-Ponsjetti għall-bejgħ. Bħas-snin preċedenti l-kbar ser ikunu jiswew €5 u ż-żgħar ser ikunu jiswew €3.50. Jekk tkunu tridu tordnaw jekk jogħġobkom ibagħtu l-ammont eżatt mat-tfal mit-Tnejn 29 ta’ Novembru sal-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru biss. Ordnijiet wara t-3 ta’ Diċembru ma jiġux aċċettati.  Il-Ponsjetti ser jibdew jitqassmu fl-14 ta’ Diċembru.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

San Martin

Bħala tradizzjoni, għall-festa ta’ San Martin, fl-iskola ittellghet il-Borża ta’ San Martin f’kull klassi. Il-Kumitat ta’ EkoSkola jirringrazzja lil kull min ippartecipa.

Posted in School | Leave a comment

Quddies għall-Familji

Posted in School | Leave a comment

European Day of Sport

On Friday 29th October our school joined other schools in Europe to celebrate the European Day of Sport. On the day we set a particular one-day timetable where all classes are given a 45-minute slot to perform a physical activity. 

Posted in School | Leave a comment

Grupp għall-ġenituri

Posted in School | Leave a comment

Quddies għall-Familji

Posted in School | Leave a comment

World Children’s Day

It has been suggested by the School Council for the students come to school on the 19th of November wearing jeans, a shirt (any colour) and sports shoes against a donation of 1 Euro. Money will be collected in a container at the school’s entrance before students use the hand sanitizer. This is a fundraising activity and the amount collected will be used for the school embellishment.

World Children’s Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children’s welfare.

November 20th is an important date as it is the date in 1959 when the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. It is also the date in 1989 when the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

World Children’s Day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children’s rights, translating into dialogues and actions that will build a better world for children.

Thank You,

The School Council

Fid-19 ta’ Novembru l-Kunsill Skolastiku ssuġġerixxa li l-istudenti jiġu l-iskola libsin jeans u flokk kulur li jridu u sports shoes.  Donazzjoni ta’ Ewro hija apprezzata. Il-flus se jinġabru ġo kontenitur waqt li t-tfal ikunu deħlin l-iskola, u wara jiddiżinfettaw idejhom bħas-soltu. L-ammont li se jinġabar se jintuża għall-ispejjeż tal-iskola.

Il-Jum Dinji tat-Tfal ġie stabbilit fl-1954 bħala l-Jum Universali tat-Tfal u huwa ċċelebrat fl-20 ta’ Novembru ta’ kull sena biex jippromwovi l-għaqda internazzjonali, l-għarfien fost it-tfal madwar id-dinja, u t-titjib tal-benesseri tat-tfal.

L-20 ta’ Novembru hija data importanti peress li f’din id-data fl-1959 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti addottat id-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal. F’din id-data fl-1989 l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Il-Jum Dinji tat-Tfal joffri lil kull wieħed minna punt ta’ ispirazzjoni biex nippromwovu u niċċelebraw id-drittijiet tat-tfal.

Grazzi,

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment

Pink October Photos

Below are some photos of Our Pink October Day!

Posted in School | Leave a comment

ADHD AWARENESS DAY

On Friday 29th October our school will be celebrating ADHD Awareness Day. For this event students are asked to wear jeans, an orange or white shirt/t-shirt and running shoes. They can wear orange accessories as orange is the colour associated with this condition.

ADHD is a neurobiological developmental disorder, affecting boys and girls alike. It affects students’ ability to pay attention and regulate their emotions, it conditions their life to varying degrees. It is estimated that around 5-7% of students live with ADHD, with 4.8% being the rate of ADHD estimated in the general population.

In spite of these statistics, ADHD is still misunderstood – being seen as a behavioural problem, where children are uncontrollable and impulsive, when in actual fact it is the imbalance of certain chemicals in the brain that make motivation, focusing attention on request and self-regulation of any emotion, be it anger, excitement or anxiety, extremely difficult. This, and the inconsistency of their abilities, are what give rise to all the misconceptions.

People with this neuro typical condition do have a number of super qualities. When identified, nurtured and supported correctly, the sky is literally the limit. Although they find mundane activities boring, they tend to have great drive and energy when motivated or interested, they can be very loyal, curious and passionate and are often creative thinkers. They are capable of seeing things in ways the rest of us would never imagine. They are often, but not always, good at sports, the arts, science and mathematics.

Thank you.

The School Council

Jum l-Għarfien dwar l-ADHD

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru l-iskola tagħna se tiċċelebra Jum l-Għarfien ta’ ADHD. Għal dan l-avveniment l-istudenti huma mitluba jilbsu jeans, qmis/t-shirt oranġjo jew abjad u sports shoes. Jistgħu jilbsu aċċessorji oranġjo peress li l-oranġjo huwa l-kulur assoċjat ma’ din il-kundizzjoni.

L-ADHD huwa disturb newrobijoloġiku fl-iżvilupp, li jaffettwa s-subien u l-bniet bl-istess mod. Jaffettwa l-abbiltà tal-istudenti li jagħtu attenzjoni u jirregolaw l-emozzjonijiet tagħhom, tikkundizzjona ħajjithom fi gradi differenti. Huwa stmat li madwar 5-7% tal-istudenti jgħixu bl-ADHD, b’4.8% tkun ir-rata ta ‘ADHD stmata fil-popolazzjoni ġenerali.

Minkejja din l-istatistika, l-ADHD ġieli jqisuh bħala problema ta’ mġieba, fejn it-tfal huma inkontrollabbli u impulsivi, meta fil-fatt huwa l-iżbilanċ ta’ ċerti kimiċi fil-moħħ li jagħmluha diffiżli lill-individwi li juru motivazzjoni, li jiffokaw l-attenzjoni u li jirregolaw kwalunkwe emozzjoni, kemm jekk tkun rabja, eċċitament jew ansjetà. Dan, u l-inkonsistenza tal-kapaċitajiet tagħhom, huma dawk li jagħtu lok għal-kunċetti żbaljati dwar l-ADHD.

Nies b’din il-kundizzjoni newro tipika għandhom numru ta’ kwalitajiet. Meta jkun identifikat, imrawwem u appoġġjat b’mod korrett, dawn l-individwi huma kapażi mmens. Għalkemm isibu attivitajiet kwotidjani bla nteress, għandhom tendenza li jkollhom xewqa u enerġija kbira meta jkunu motivati ​​jew interessati, jistgħu jkunu leali ħafna, kurjużi u passjonati u spiss huma kreattivi. Huma kapaċi jaraw l-affarijiet b’modi li l-bqija minna qatt ma jimmaġinaw. Ħafna drabi huma, tajbin fl-isports, fl-arti, fix-xjenza u fil-matematika.

Grazzi.

Il-Kunsill Skolastiku

Posted in School | Leave a comment